contador de visitas gratis AMICS UAB-
inscripcions

 

 

El proper dimarts 26 de setembre del 2023 tindrà lloc l'Assemblea General de socis d'aquest any a la Torre Vila-Puig.

La primera convocatòria és a les 17.00h i la segona convocatòria a les 17.30h.

 

LA TEVA PARTICIPACIÓ ÉS IMPORTANT! CONFIRMA LA TEVA ASSISTÈNCIA.

 

L'ordre del dia és el següent:

 

1) Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de l'Assemblea Ordinària del 09/09/2022 i de l'Assemblea extraordinària del 14/12/2022.

2) Informe de la Presidenta d'AmicsUAB.

3) Presentació i aprovació, si d'escau, de la liquidació de comptes corresponents a l'exercici de 2022 (Tresorer)

4) Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de l'exercici de 2023 (Tresorer)

5) Aprovació, si s'escau, de la reforma dels Estatuts de l'Associació.

6) Torn obert de paraules.

 

El soci que vulgui consultar i llegir la proposta de modificació dels Estatuts d el'Associació abans de l'Assemblea podrà fer-ho presencialment a la Torre Vila-Puig. Cal concertar cita trucant al telèfon 935 811 490 o per mail benvinguts@amicsuab.cat.

 

 

Si et s soci d'Amics UAB inscriu-te només amb el teu email/nom d'usuari i paraula clau. Si no ho ets, omple el formulari inferior :

email/nom d'usuari
 
Paraula Clau:
 
  He oblidat la meva paraula clau
 
 
Activitat Vull inscriure'm  
Presencial  

DADES PERSONALS
NIF/DNI *
Nom *
1er Cognom *
2on Cognom *
Email *
Mòbil *
*Desitjo inscriure'm com
(mínim una opció):

Soci
Simpatitzant
Voluntari
Col·laborador

Comentari i anotacions addicionals:Necessitats especials:
Traducció llengua de signes
Mobilitat reduïda
Acompanyant

Certificat assistència
   
   

TIPUS
Tipus interés
   
   

(Introdueixi els caràcters de la imatge)
*

Assemblea General de Socis 2023
Accepto les condicions exposades anteriorment i desitjo reservar assistència i rebre novetats més informacions d'Amics de la UAB.*
Desitjo fer-me soci AmicsUAB i vull que em contactin a tal fi .
Nota legal:

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “gestió d'associats”, el responsable dels quals és l'Associació dels Amics de la  UAB. La finalitat del fitxer és la comunicació entre associats, enviament d'informació rellevant i gestió integral de l'Associació conforme al que es disposa en els Estatuts que la regeixen o decisions dels seus òrgans directius. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica de l'entitat: benvinguts@amicsuab.cat