Ets soci d'Amics UAB"
Inscriu-te directament amb el teu email/nom d'usuari i paraula clau:

Email/nom d'usuari
 
Paraula Clau:
  He oblidat la meva paraula clau

Des de fins a
Universitat Opina Grup Claris Visites Tots
Escollir seu

 

DADES PERSONALS
NIF/DNI *
Nom *
1er Cognom *
2on Cognom *
Email *
Mòbil *
Necessitats especials:
Traducció llengua de signes
Mobilitat reduïda

Acompanyant

Certificat assistència
Comentari i anotacions addicionals:
Accepto les condicions i termes legals*
Soc major d'edat*

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “gestió d'associats”, el responsable dels quals és l'Associació dels Amics de la  UAB. La finalitat del fitxer és la comunicació entre associats, enviament d'informació rellevant i gestió integral de l'Associació conforme al que es disposa en els Estatuts que la regeixen o decisions dels seus òrgans directius. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica de l'entitat: benvinguts@amicsuab.cat