contador de visitas gratis AMICS UAB-ASSEMBLEA GENERAL I EXTRAORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL I EXTRAORDINÀRIA

Tots els socis i sòcies de l'Associació d'Amics de la UAB estan convocats a l'Assemblea General que celebra l'entitat el dilluns 18 de juny  a les 15.30 hores en primera convocatòria i a les 16.00 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA 

1)      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea

2)      Informe del President de l’Associació

3)      Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de comptes corresponents a l’exercici de 2017 (Sr. Tresorer)

4)      Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici de 2017 (Sr. Tresorer)

5)      Informe del Grup d’Acció Territorial de l’activitat de l’any 2017.

6)      Afers de tràmit

7)      Torn obert de paraules

 

Seguidament se celebrarà una Assemblea Extraordinària, a les 16.30 h, en primera convocatòria i a les 17.00 h. en segona convocatòria  amb la renovació de la Junta Directiva com únic ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

 1)      Elecció de la nova Junta Directiva

2)      Afers de tràmit

3)      Torn obert de paraules

ASSEMBLEA