contador de visitas gratis AMICS UAB-Assemblea general 2019

Assemblea general 2019

Tots els socis i sòcies de l'Associació d'Amics de la UAB estan convocats a l'Assemblea General que celebra l'entitat el dilluns 17 de juny  a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA 

1)      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea

2)      Informe del President de l’Associació

3)      Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de comptes corresponents a l’exercici de 2018 (Sr. Tresorer)

4)      Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici de 2019 (Sr. Tresorer)

5)      Informe del Grup d’Acció Territorial de l’activitat de l’any 2018.

6)      Afers de tràmit

7)      Torn obert de paraules